Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych​​ (dalej „Polityka”)

 

 

 • Wstęp

 

Administratorem danych osobowych gromadzonych zgodnie​​ z niniejszą Polityką jest​​ Aleksandra Hinc prowadząca​​ działalność gospodarczą pod firmą​​ HiBusiness Aleksandra Hinc Kancelaria Radcy Prawnego​​ z siedzibą w Gdańsku,​​ Al. Hallera 140 lok. 8, 80- 416 Gdańsk,​​ NIP:​​ 9570922149,​​ REGON:​​ 222096347,​​ dalej​​ „Administrator” albo „Hibusiness”.​​ Dane kontaktowe:​​ e-mail:​​ a.hinc@hibusiness.pl.

​​ 

 

 • Definicje

 

Na potrzeby niniejszej Polityki​​ poniższe definicje oznaczają:

 

 • Dane osobowe- oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

 • Użytkownik,​​ Użytkownicy- oznaczają​​ każdą osobę, która korzysta z​​ usług oferowanych przez​​ ​​ Hibusiness na Stronie.

 

 • Przetwarzanie Danych osobowych-​​ oznacza​​ operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

 • Rozporządzenie lub RODO-​​ oznacza​​ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych​​ ​​ w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 • Strona​​ -​​ oznacza​​ stronę​​ należącą​​ do​​ Hibusiness​​ prowadzoną​​ pod adresem www.hibusiness.pl

 

 

 • Zakres zbierania Danych osobowych

 

 

 

Administrator przetwarza Dane osobowe,​​ które​​ ​​ Użytkownik podaje​​ lub pozostawia​​ w ramach korzystania z usług​​ dostępnych na Stronie.​​ 

 

Są to przede wszystkim​​ informacje​​ dotyczące: imienia i nazwiska oraz adres e-mail, przekazanych Hibusiness podczas przesłania formularza kontaktowego. Administrator przetwarza także dane dotyczące​​ urządzenia i logowania​​ Użytkownika, tzw. logi systemowe,​​ zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z​​ którego nastąpiło połączenie,​​ dane na temat statystyki oglądalności Strony​​ przez Użytkownika,​​ oraz dane dotyczące​​ ruchu do i z poszczególnych witryn.

 

Podanie przez Użytkownika Danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie wynikającym z przepisów prawa podatkowego lub rachunkowego, gdy​​ Administrator dokonuje​​ rozliczenia płatności uzyskanych od Użytkownika.​​ W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby Dane osobowe ​​ Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przez utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem. W przypadku podejrzenia, że Dane osobowe Użytkownika ​​ nie są odpowiednio zabezpieczone lub gdy istnieją dowody nadużycia, prosimy o kontakt na adres e-mail:​​ a.hinc@hibusiness.pl.

 

 

 • Cel ​​ przetwarzania Danych osobowych

 

 

Cele zbierania​​ i przetwarzania​​ Danych osobowych Użytkowników​​ przez Administratora​​ to:

 • dostarczanie​​ treści oraz usług Użytkownikom, w tym treści dopasowanych do ich zainteresowań,​​ 

 • przesyłanie odpowiedzi na ​​ wiadomość Użytkownika przesłaną za pomocą formularza na Stronie,

 • ustalenie, dochodzenie lub obrona​​ roszczeń związanych z przesłaniem wiadomości lub z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika,

 • prowadzenie pomiaru i ulepszanie​​ treści oraz​​ świadczonych​​ usług,​​ 

 • informowanie​​ o treściach i usługach​​ ​​ Hibusiness,

 • prowadzenie​​ marketingu bezpośredniego,​​ 

 • wysyłanie​​ bezpłatnego newslettera​​ z informacjami dotyczącymi​​ Hibusiness, o ile Użytkownik uprzednio​​ ​​ wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od​​ Hibusiness,

 • zapewnienie​​ bezpieczeństwa przetwarzania informacji w​​ ​​ Hibusibess,

 • zarządzanie​​ systemami teleinformatycznymi,​​ 

 • dochodzenie roszczeń.​​ 

 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych w celach wskazanych powyżej, jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes​​ Hibusiness, polegający na ułatwieniu Użytkownikom korzystania z usług świadczonych przez​​ ​​ Hibusiness​​ drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 

Administrator​​ monitoruje jakość świadczonych przez siebie usług, ponieważ zależy​​ mu​​ na​​ spełnieniu​​ oczekiwań​​ Użytkowników.​​ W tym celu prowadzone są​​ więc​​ statystyki korzystania z poszczególnych funkcji i​​ podstron Strony​​ przez Użytkowników​​ przy wykorzystaniu:

 • wewnętrznych narzędzi analitycznych,

 • narzędzi statystycznych dostarczanych przez partnerów świadczących usługi analityczne.

 

Podstawą prawną​​ prowadzenia statystyk​​ jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników na Stronie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

 

 

 • Polityka „cookies”​​ 

 

Podczas korzystania ze Strony​​ wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym​​ urządzeniu​​ Użytkownika​​ podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików​​ „cookies”), w celu zapewnienia​​ Użytkownikowi​​ maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Strony, w tym w celach statystycznych.​​ 

 

Podczas wizyty​​ Użytkownika​​ na​​ Stronie​​ mogą być automatycznie​​ zbierane dane dotyczące wizyty​​ w postaci:​​ nazwy domeny strony internetowej, z której Użytkownik​​ został odesłany do witryny Strony, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, identyfikatora Użytkownika, innych informacji transmitowanych protokołem http. Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia, za pomocą którego​​ następuje dostęp do Strony.

 

Administrator korzysta z plików​​ „cookies”​​ i innych podobnych technologii w celach:

 • świadczenia usług;

 • dostosowywania zawartości Strony​​ do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki​​ „cookies”​​ pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową​​ Stronę​​ dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony;

 • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania​​ Użytkownikowi tej samej reklamy;

 • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 

Pliki​​ „cookies”​​ wykorzystywane​​ na Stronie​​ nie są szkodliwe ani dla​​ Użytkownika​​ ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.​​ 

Na Stronie​​ używane są dwa rodzaje plików​​ „cookies”: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika​​ do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe,​​ które pozostają na urządzeniu Użytkownika​​ przez czas określony w parametrach plików​​ „cookies”​​ lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

 

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki​​ „cookies”​​ i inne podobne technologie, Administrator stosuje ich następujące rodzaje:

 • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze​​ Strony;

 • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących Strony,

 • reklamowe- służące do stworzenia odpowiednich dla Użytkownika reklam.​​ 

 

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników Strony​​ także​​ w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa), w tym w formie bannerów internetowych.

 

Profilowanie

 

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych, w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. ​​ Charakter i forma komunikatów reklamowych zależy więc od zainteresowań, miejsca zamieszkania i innych parametrów pozwalających na indywidualizowanie przekazu reklamowego. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

 

Reklama kontekstowa

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją​​ prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na promowaniu własnej marki.

 

Reklama behawioralna

 

Na potrzeby współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, zapisuje również pliki​​ „cookies”​​ pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorem Danych osobowych Użytkownika. ​​ 

Pliki „cookies” wysyłane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie ​​ Użytkownikowi wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. ​​ W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Serwisie pliki​​ „cookies”:

  • Google​​ (narzędzia:​​ AdWords,​​ Analytics).

  • Facebook.

Więcej informacji na temat plików „cookies” wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Użytkowników.

 

Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

Strona wykorzystuje także społecznościowe pliki cookies – umożliwiające integrację Strony z serwisami społecznościowymi takimi jak Facebook, Linkedin, oraz YouTube.

 

Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za​​ pośrednictwem Strony. Zapisane pliki​​ „cookies”​​ mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.​​ ​​ Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika.​​ Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie ze Strony​​ oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.​​ ​​ Ograniczenia stosowania plików “cookies” może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony, a wręcz uniemożliwić korzystanie z jego zasobów.

 

 

 • Newsletter

 

Do wysyłki​​ newsletter​​ Administrator wykorzystuje​​ podany przez Użytkownika adres e-mail. Wymagane jest tutaj potwierdzenie Użytkownika polegające na wyrażeniu przez niego, jako właściciela adresu e-mail, zgody na otrzymywanie newslettera.

 

W celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter, Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych produktów lub usług podmiotów, z którymi współpracuje Administrator.

 

Podstawa prawną​​ świadczenia usługi wysyłki newslettera jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W​​ przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowaniem jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w związku z wyrażoną zgodą​​ na otrzymywanie newslettera-​​ prawnie uzasadniony interes Administratora polega na promowaniu własnej marki.

Jeżeli Użytkownik chciałby zrezygnować z newslettera​​ może w każdej chwili anulować swoją zgodę bez ponoszenia kosztów poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w punkcie 1 dane kontaktowe (np. e-mail, faks, list). W każdym newsletterze dostępny jest link do rezygnacji z newslettera.

 

 

 • Możliwi​​ odbiorcy Danych osobowych Użytkowników:

 

 

Dane​​ ​​ Użytkowników​​ mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT– przy czym takie podmioty przetwarzają dane na​​ podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.​​ ​​ Administrator udostępnia​​ także​​ dane Użytkowników uprawnionym organom państwowym, jeżeli zwrócą się do Administratora w związku z realizowanymi przez nich zadaniami. Mogą to być w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

 

 • Przekazywanie danych do państw trzecich ( spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

 

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. ​​ wskazanym w pkt.​​ 5​​ podmiotom, takim jak Google, Dane osobowe Użytkownika​​ mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych osobowych przy współpracy z Administratorem.

Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych​​ przez Użytkowników Danych osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie klauzul ochrony danych,​​ spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji​​ pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).

 

 • Okres przechowywania danych osobowych

 

W przypadku przetwarzania w celu odpowiedzi na ​​ wiadomość Użytkownika przesłaną za pośrednictwem formularza – do dwóch tygodni po przesłaniu przez Hibusiness odpowiedzi na ​​ wiadomość albo do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody (rezygnacji z odpowiedzi Hibusiness na wiadomość Użytkownika), a jeżeli wiadomość Użytkownika dotyczyła przesłania oferty lub zawarcia umowy – w czasie do jednego miesiąca od dnia przesłania przez Hibusiness oferty, chyba że wcześniej ​​ Użytkownik zawrze z ​​ Hibusiness umowę lub oświadczy, że nie zamierza jej zawrzeć. Okres ten może ulec przedłużeniu w przypadku trwania negocjacji i wtedy dane będą przetwarzane do dnia zakończenia negocjacji i zawarcia umowy.

 

Administrator gwarantuje, że ​​ Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane ​​ jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez ​​ Hibusiness roszczeń w stosunku do Użytkowników.​​ 

 

 

 • Wgląd i​​ poprawianie​​ przechowywanych Danych osobowych​​ 

 

 

W​​ związku z przetwarzaniem przez​​ ​​ Hibusiness​​ Danych osobowych,​​ Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia​​ lub ograniczenia przetwarzania,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 • prawo do przenoszenia Danych osobowych,

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio​​ ​​ Użytkownik wyraził​​ taką zgodę,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych osobowych​​ Użytkownika.

 

Powyższe uprawnienia Użytkownicy mogą​​ zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość na adres e-mail:​​ a.hinc@hibusiness.pl

 

​​ 

 

 • Ryzyka związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 

Administrator Danych​​ osobowych pragnie poinformować Użytkowników, że​​ korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną w momencie nieodpowiedniego zadbania o bezpieczeństwo swoich danych, narażają​​ się m.in. na ryzyko:

 • ingerencji w dane​​ Użytkownika​​ osób niepowołanych, które mogą przeglądać, skopiować, zmodyfikować i skasować dane​​ Użytkownika,

 • otrzymywania niechcianej poczty elektronicznej,

 • wyłudzenia danych​​ Użytkownika​​ (phishing),

 • ingerencji osób trzecich w transmisję informacji między systemem Użytkownika a systemem Administratora,

 • zainfekowania systemu Użytkownika złośliwym oprogramowaniem (malware),

 • podrobienia protokołów i certyfikatów bezpieczeństwa.

 

Aby zminimalizować powyższe ryzyka:

 • używać​​ zawsze aktualnych wersji oprogramowania np. przeglądarki,

 • sprawdzać​​ certyfikat przed wejściem na Stronę.

 

 • Komunikacja​​ 

 

Administrator może się komunikować z Użytkownikiem​​ za pomocą informacji systemowych, powiadomień, e-mailem, wiadomości w kanałach social media, wiadomości SMS lub​​ telefonicznie.​​ 

 

Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora lub podmioty, które z nim współpracują, działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez​​ Użytkownika​​ wolą w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter.

 

Użytkownik​​ w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki.

 

Administrator​​ przechowuje korespondencję z​​ Użytkownikiem​​ w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania.​​ Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem​​ w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

 

Gdy Użytkownik​​ kontaktuje się z Administratorem​​ w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji​​ na działalność​​ Hibusiness) Administrator może ponownie zwrócić się do​​ ​​ Użytkownika​​ o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości​​ ​​ Użytkownika​​ i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Użytkownika, i na których przetwarzanie​​ Użytkownik​​ wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Użytkownika.

 

 • Bezpieczeństwo

 

 

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, takie jak m.in.:

 

 • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

 • certyfikat SSL na stronach Stronie, na którym​​ podawane są dane Użytkowników.

 

 

 • Postanowienia końcowe

 

 

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki– może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

 • zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na​​ ​​ prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Użytkownika;

 • rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

 

Administrator każdorazowo umieści w ramach Serwisu​​ informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

 

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a​​ udzielonymi przez Użytkownika​​ zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez​​ ​​ Administratora​​ zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez​​ Użytkownika​​ zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).

 

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia:24 maja 2018 roku.

 

Serwis​​ może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.